Dúbravčania krúžkujú troch poslancov a jedného župana

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 4. novembra 2017 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Ilustračný obrázok k článku Dúbravčania krúžkujú troch poslancov a jedného župana
Zdroj: TASR

Volebné okrsky a volebné miestnosti v Dúbravke:

 • Základná škola Sokolíkova 2 – Hanulova, Považanova, Sokolíkova, Švantnerova, Talichova, Tavarikova osada, Záhradkárska, Bezekova, Klimkovičova, M. Schneidera-Trnavského, Bujnákova, Galbavého, Kudlákova, Chrobákova, J. V. Dolinského, J. Hronca, Koprivnická, Plachého, Strmé sady, Strmý bok, Tulipánová, Vendelínska
  • Kultúrne centrum Fontána na Ožvoldíkovej 12 – Pekníkova, Repašského, Brižitská, Čiernohorská, Jadranská, Kajerka, K Horánskej studni, Novodvorská, Oskorušová, Pod záhradami, Popovova, Štepná, Žatevná
  • Stredná priemyselná škola Karola Adlera 5 – Moyšova, Tranovského, Martina Granca, Kristy Bendovej, Karola Adlera, Cabanova, Fedákova
  • Základná škola Pri kríži 11 – Homolova, Gallayova, Pri kríži, Ožvoldíkova
  • Základná škola Nejedlého 8 – Saratovská 1 až 7, Trhová, Saratovská 8 až 28, Pri Hrubej lúke, Nejedlého 1 až 16, 18, 20, Nejedlého 17 až 73, Agátová, Dúbravčická, Sekurisova
  • Budova bývalej Základnej školy Bilíkova 34 – Drobného 2 až 22 párne, Ušiakova, Dražická, Drobného 1 až 27 nepárne a 24, Lysákova, Na vrátkach, Kpt. Rašu, Bilíkova, J. Alexyho, V. Valachovej
  • Základná škola Beňovského 1 – Batkova, Landauova, Bazovského, Červeňákova, Bagarova, Beňovského, Bošániho, Damborského, Nemčíkova, Bullova, Lipského, Polianky, Harmincova, Húščavova, Ľ. Zúbka

Dôležité informácie pre voliča

 • Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Po príchode do volebnej miestnosti je povinný preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
 • Okrsková volebná komisia vydá voličovi dva hlasovacie lístky. Jeden pre voľby do zastupiteľstva a druhý pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
 • Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.
 • Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených – v Dúbravke traja.
 • Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky je volič povinný odhodiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.