Viete o triedení odpadu všetko potrebné?

Separovanie odpadu by malo byť samozrejmosťou v každej domácnosti. Správnym triedením totiž chránite svoje životné prostredie aj zdravie. Nehovoriac o tom, že čím viac odpadu vytriedite, tým menej by ste v budúcnosti mali platiť za odvoz zmiešaného komunálneho odpadu. Viete však všetko potrebné?

Ilustračný obrázok k článku Viete o triedení odpadu všetko potrebné?
Zdroj: SEWA

Je triedenie odpadu dobrovoľné alebo povinné zo zákona?

Zákon hovorí jasnou rečou – každý občan je povinný sa zapojiť do zriadeného systému zberu komunálnych odpadov a je povinný užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste alebo obci. Základné pravidlo správneho triedenia odpadu je, že do smetného koša patria len nerecyklovateľné veci. Všetko ostatné treba roztriediť a recyklovať.

To znamená, že ak všeobecne záväzné nariadenie mesta taxatívne vymenuje zložky odpadu, ktoré sa na území mesta separujú, všetky firmy a občania sú povinní tieto zložky triediť a ukladať do nádob na to určených. Navyše, pokiaľ vy alebo vaši susedia ignorujete zásady správneho triedenia odpadu, nielenže porušujete zákon, ale z dlhodobého hľadiska prispievate k zvyšovaniu poplatkov za odvoz komunálneho odpadu.

Čo znamenajú jednotlivé symboly?

Symbol postavy stojacej pri zbernej nádobe znamená, že obal alebo produkt nepatria do smetného koša, ale je potrebné ho po použití vhodiť do príslušnej farebnej zbernej nádoby. Do nádob na separovaný odpad patria aj obaly a návody na použitie, ktoré bývajú súčasťou balenia elektrospotrebičov.

Ak na výrobku nájdete značku prečiarknutej zbernej nádoby, znamená to, že máte pred sebou elektrospotrebič alebo batériu.

Ako zistím, do ktorej zbernej nádoby patrí konkrétny obal – napr. kartóny z nápojov?

Vo všeobecnosti platí, že modré nádoby sú určené na papier (noviny, časopisy, kancelársky papier, letáky, kartóny, papierové obaly, návody od elektrospotrebičov, atď.). Do žltých patria plasty – teda PET fľaše z nápojov, tégliky z jogurtov, igelitové vrecká, fólie, polystyrén či obaly z kozmetických produktov. Zelené kontajnery sa používajú na sklo (nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové sklo, fľaštičky od liekov a kozmetiky, sklenené črepy a pod).

Samozrejme, v každej obci sa môžu vyskytnúť špecifiká, všetky informácie o miestnom systéme triedeného zberu by preto mali byť zverejnené aj na internetovej stránke samosprávy. Pomôžu vám aj informačné štítky na nádobách na triedený odpad. Tie napovedia, aký druh odpadu z obalu do nich patrí.

Je potrebné obaly – napríklad tégliky z jogurtu – pred vhodením do zbernej nádoby umývať?

Dôkladné umývanie nie je nutné, stačí ich zbaviť hrubých nečistôt. Oveľa dôležitejšie je ich vyprázdniť a zredukovať ich objem, aby v kontajneri nezaberali veľa miesta. PET fľaše teda stlačíme a kartónové krabice rozoberieme.

Do akej zbernej nádoby patrí staré elektro a použité batérie?

Špeciálne nádoby na elektroodpad, použité prenosné batérie a akumulátory by ste na kontajnerovom stojisku hľadali márne. Môžete ich odovzdať len na vyhradených miestach, a to na zbernom dvore alebo v predajni s elektrospotre­bičmi. Obsahujú totiž látky, ktoré sú nebezpečné nielen pre životné prostredie, ale aj ľudské zdravie. Na druhej strane, ak sa tieto komodity ekologicky zlikvidujú a zrecyklujú, množstvo materiálov z nich môže byť opätovne spracovaných a využitých v ďalšej výrobe. Tým sa šetria prírodné zdroje aj zásoby nerastných surovín. V cene elektro zariadení sú už zahrnuté aj recyklačné poplatky za spätný zber.

Za akých podmienok môžeme odniesť starý spotrebič do predajne?

Pokiaľ ide o veľmi malý elektroodpad s rozmermi do 25 cm (napr. fény, rýchlovarné kanvice, mobilné telefóny, žehličky a pod.), ako aj odpad zo svetelných zdrojov, je možné zaniesť ich do najbližšej elektropredajne a odovzdať ich aj bez povinnosti zakúpiť si nový produkt. To isté platí pre použité prenosné batérie. Ak kupujete nový veľký spotrebič, predajca vám môže ponúknuť odvoz starého. Ak sa potrebujete zbaviť veľkých starých elektrospotrebičov a neplánujete nákup nových, nepotrebné chladničky, práčky či televízory je potrebné zaviesť na najbližší zberný dvor. Tam ich od vás odoberú bezplatne a postarajú sa o ich recykláciu.

NEZABUDNITE! Nech už odovzdávate na recykláciu čokoľvek – batérie, elektrospotrebiče, či veľké akumulátory – musia byť v kompletnom stave. Určite sa nepúšťajte do ich rozoberania. Látky, ktoré obsahujú, totiž môžu byť nebezpečné nielen pre životné prostredie, ale aj ľudské zdravie.

Ak sú elektrospotrebiče alebo IT technika evidované v majetku firmy, stačí ich po vyradení odniesť na zberný dvor?

V prípade, že bola IT technika evidovaná v majetku firmy, je pri jej vyraďovaní potrebné myslieť aj na potvrdenie o recyklácii pre účely účtovníctva. Potvrdenie vystavené organizáciou oprávnenou na zber a likvidáciu elektroodpadu – môže ísť aj o zberný dvor – od vás môže vyžadovať prípadná kontrola zo strany štátnych orgánov. Existuje však aj jednoduchšie riešenie. Službu odvozu a recyklácie nepotrebných elektrozariadení vrátane IT techniky a potrebné doklady vám bezplatne zabezpečí napríklad organizácia zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s. Tá združuje výrobcov a dovozcov elektrozariadení a zabezpečuje zber a recykláciu všetkých typov elektrozariadení, prenosných a priemyselných batérií.

SEWA: Viete všetko o recyklácii?
2
Galéria
Zdroj: Sewa.sk
Zdroj: Sewa.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM