Samospráva

Voľby sa blížia. Ako hlasovať, keď nebudete doma?

Nebudete na voľby doma a chcete aj napriek tomu voliť ? Ako na to?

Ilustračný obrázok k článku Voľby sa blížia. Ako hlasovať, keď nebudete doma?
Zdroj: TASR

Každý volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať Miestny úrad Bratislava-Dúbravka Žatevná 4, Bratislava 84402 o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na Slovensku.

Ako na to?

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu viacerými spôsobmi:

osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

elektronicky (e-mailom)

  • vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
  • v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,

    aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

** Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi** • meno a priezvisko, • rodné číslo, • štátnu príslušnosť, • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi • meno a priezvisko, • rodné číslo, • štátnu príslušnosť, • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Všetky informácie Vám poskytnú na miestnom úrade počas stránkových dní:

Osobne

Pondelok od 08 00-do 12 00 a od 13 00 do 17 00

Streda od od 08 00-do 12 00 a od 13 00 do 16 00

Štvrtok od od 13 00 do 16 00

Telefonicky

Mgr. Jozef Kralovič – 02/69202533
JUDr. Anna Hajdúchová – 02/6920 2513

Mailom

volby@dubravka.sk

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM